Szukaj

Konfiguracja AMI (Asterisk Manager Interface)

Konfiguracja AMI (Asterisk Manager Interface)

Manager czyli AMI (Asterisk Manager Interface) to interfejs, który umożliwia zdalne zarządzanie systemem telefonicznym Asterisk. Jest to bardzo ważny element, który pozwala na automatyzację i zdalną kontrolę nad systemem. Można by nawet pokusić sie o twierdzenie, że jest to swego rodzaju CTI (Computer Telephony Integration), czyli usługa umozliwiająca integrację systemu telefonicznego z innymi zewnętrznymi usługami i systemami.

Interfejs Manager w Asterisku jest dostępny przez port TCP 5038 (domyślnie) i obsługuje protokół AMI (Asterisk Manager Interface). Dzięki temu API można obsługiwać z różnych języków programowania, takich jak PHP, Python, Java, Ruby, Perl i wiele innych.

W poniższym poście pokażemy jak korzystać z tego narzędzia w praktyce, również na różnych popularnych platformach telekomunikacyjnych jak FreePBX

Spis treści

1) Konfiguracja Managera

Managera nie trzeba osobno instalować po standardowej instalacji Asteriska. AMI jest wbudowanym interfejsem programistycznym dostępnym wraz z głównym pakietem Asteriska. To oznacza, że jest dostępny wraz z standardową instalacją i konfiguracją Asteriska.

AMI jest obsługiwany poprzez odpowiednią konfigurację pliku manager.conf, który definiuje parametry dostępu, uprawnienia i zachowanie dla połączeń zdalnych do interfejsu AMI. W tym pliku można skonfigurować użytkowników, hasła, dostęp do różnych komend i operacji.

Po poprawnej konfiguracji, AMI będzie gotowy do użycia, i będzie można korzystać z jego interfejsu za pomocą aplikacji zewnętrznych, które mogą łączyć się z Asteriskiem poprzez odpowiedni protokół i port.

Skonfigurujmy teraz nasz plik manager.conf za pomocą naszego ulubionego notatnika nano. Pełna dokumentacja znajduje się w repozytoirum github

				
					nano /etc/asterisk/manager.conf
				
			

Oto najważniejsze parametry w pliku manager.conf wraz z ich znaczeniem:

 1. enabled: Określa, czy interfejs AMI ma być włączony (yes) lub wyłączony (no). Jeśli jest wyłączony, aplikacje zewnętrzne nie będą mogły łączyć się z interfejsem AMI.

 2. webenabled: Określa, czy interfejs AMI jest dostępny przez interfejs HTTP. Ustawienie na yes pozwala na komunikację przez HTTP.

 3. port: Określa numer portu, na którym będzie nasłuchiwać interfejs AMI.

 4. bindaddr: Określa adres IP, na którym będzie nasłuchiwać interfejs AMI. Możesz go ustawić na 0.0.0.0, aby słuchał na wszystkich dostępnych interfejsach sieciowych.

 5. displayconnects: Określa, czy informacje o połączeniach będą wyświetlane w konsoli systemowej Asteriska. Ustawienie na yes wyświetli powiadomienia o połączeniach AMI w konsoli.

 6. secret: Jest to hasło używane przez aplikacje zewnętrzne do uwierzytelniania się w interfejsie AMI. Każda aplikacja musi znać to hasło, aby się połączyć.

 7. deny: Określa adresy IP, które są zabronione w celu łączenia się z interfejsem AMI.

 8. permit: Określa adresy IP, które są dozwolone w celu łączenia się z interfejsem AMI. Możesz używać permit i deny do definiowania polityki dostępu.

 9. read: Określa listę uprawnień do operacji odczytu w interfejsie AMI. Wartością może być all, system, call, log, verbose, agent, user, config, command, dtmf, report, originate, cdr, accounting.

 10. write: Określa listę uprawnień do operacji zapisu w interfejsie AMI. Podobnie jak read, wartościami mogą być różne typy operacji.

 11. writetimeout: Określa czas oczekiwania na potwierdzenie operacji zapisu. Po upływie tego czasu operacja zapisu zostanie anulowana.

Przeanalizujmy przykładową konfigurację dla dwóch różnych użytkowników Managera

1a) Opcje podstawowe – sekcja [general]

W poniższym przykładzie mamy sekcję [general] w której zdefiniujemy globalne ustawienia dla wszystkich użytkowników Managera. Mogą one zostać nadpisane w sekcjach poszczególnych użytkowników.

				
					[general]
enabled = yes
webenabled = no
bindaddr = 0.0.0.0
port = 5038
displayconnects = yes
tlsenable = no


				
			

Opcją enabled = yes zezwalamy na włączenie interfejsu AMI. Opcja  bindaddr = 0.0.0.0 mówi nam, że będzie on dostępny dla wszystkich adresów IP na domyślnym porcie 5038 (opcja port = 5038 ) Dodatkowo chcemy aby informacje o połączeniach były wyświetlane w konsoli systemowej Asteriska  (opcja displayconnects = yes), ale nie chcemy aby interfejs był dostępny przez www (opcja webenabled = no) oraz decydujemy, że Manager nie będzie obsługiwał połączeń z wykorzystaniem TLS, a wszystkie połączenia będą nieszyfrowane. (opcja tlsenable = no). 

Warto zauważyć, że ustawienie "bindaddr = 0.0.0.0" może być niebezpieczne w przypadku, gdy interfejs Manager nie jest odpowiednio zabezpieczony hasłem lub adresami IP, które mają dostęp. W takim przypadku, złośliwe osoby mogą uzyskać nieautoryzowany dostęp do interfejsu i wprowadzać zmiany w systemie.

1b) Szyfrowanie połączenie z TLS – sekcja [general]

				
					[general]
tlsenable = yes
tlsbindaddr=0.0.0.0:5039
tlscertfile=/tmp/asterisk.pem
tlsprivatekey=/tmp/private.pem
				
			

Ustawienie "tlsenable = yes" oznacza, że interfejs Manager będzie obsługiwał połączenia szyfrowane. Wymaga to ustawienia kilku dodatkowych parametrów.

Ustawienie "tlsbindaddr=0.0.0.0:5039" wskazuje, że interfejs Manager będzie nasłuchiwał połączeń szyfrowanych na porcie 5039 na wszystkich adresach IP, na których jest dostępny serwer, na którym działa system Asterisk.

Opcja tlscertfile wskazuje, gdzie system ma szukać certyfikatu, a opcja tlsprivatekey, gdzie szukać klucza prywatnego. Jeżeli nie będzie tej drugiej opcji to system będzie szukał klucza prywatnego w pliku z certyfikatem.

Więcej informacji o tym, jak utworzyć certyfikaty, znajdziesz m.in. w tym poście.​

1c) Opcje dodatkowe – sekcja [general]

				
					[general]
allowmultiplelogin = no
debug = on
				
			

Opcja allowmultiplelogin = no nie zezwoli na wielokrotne połączenia z Managerem na tym samym loginie (domyślnie ustawiona jest włączona –  yes).

Opcja debug = on włącza tryb debugowania dla Manager API. Asterisk wypisuje wtedy dodatkowe informacje diagnostyczne na temat działań interfejsu. Opcja ta może być pomocna w przypadku, gdy występują jakieś problemy z połączeniem lub operacjami na Manager API. (domyślnie jest wyłączona – off)

2) Konfiguracja Managera – sekcje uzytkowników

Kolejne sekcje w pliku manager.conf zdefiniują nam użytkowników. Oto dwa przykłady:

				
					[user]
secret = StrongPa$$w0rd1
deny = 0.0.0.0/0.0.0.0
permit = 127.0.0.1/255.255.255.255
read = all
write = all
writetimeout = 1000
displayconnects = no

[remote_user]
secret = StrongPa$$w0rd2
read = system,call,log,verbose,agent,user,config,dtmf,reporting,cdr,dialplan
write = system,call,agent,user,config,command,reporting,originate,message

				
			

Mamy zdefiniowanych dwóch użytkowników: user i remote_user z hasłami podanymi w opcji secret

Dla użytkownika user nadpisujemy uprawnienia do połączenia z dowolnego adresu IP jakie dopuściliśmy w sekcji general. Opcja deny = 0.0.0.0/0.0.0.0 blokuje połączenie z każdego adresu IP, a następnie opcja permit = 127.0.0.1/255.255.255.255 umożliwia użytkownikowi połączenie się tylko z lokalnego adresu IP, który jest adresem na którym działa aktualnie asterisk (localhost). Opcja writetimeout = 1000 pozwala nam wydłużyć czas nieaktywności na podłączonej sesji Asteriska z użytkownikiem. Podajemy go milisekundach. Zapobiega to rozłączeniu w przypadku wolniejszych połączeń. Opcja displayconnects = no nadpisuje domyślną wartość yes zdefiniowaną w sekcji general. Opcje read = all i write = all  zezwalaja temu użytkownikowi na  odbieranie wszystkich zdarzeń systemowych i wysyłanie wszystkich dostępnych poleceń  do systemu Asterisk.

Użytkownik remote_user korzysta z globalnych uprawnień sekecji general a dodatkowo ma wyszczególniono prawa do zapisu i odczytu informacji. Ich znaczenie wyjaśnimy w kolejnej sekcji. W konsoli asteriska możemy sprawdzić status podłączonych użytkowników. Jeżeli zmian dokonaliśmy dopiero teraz to w dalszej części posta wyjaśniamy jak przeładować konfigurację. Pokażmy najpierw istniejących uzytkowników:

				
					manager show users

				
			

Następnie obejrzyjmy konfigurację jednego z naszych użytkowników

				
					manager show user remote_user

				
			

3) Lista uprawnień Managera

Dla opcji do odczytu i zapisu interfejsu AMI mamy następujące możliwości:

				
					read = all,system,call,log,verbose,agent,user,config,dtmf,reporting,cdr,dialplan,agi,cc,aoc,test,security
write = all, system,call,agent,user,config,command,reporting,originate,message,agi,aoc,test,message
				
			
Znaczenie poszczególnych klas informacji jest następujące:
				
					all   - dostępne sa  wszystkie zdarzenia opisane poniżej a nawet takie, których tutaj nie wyszczególniono.
system  - ogólne informacje o systemie i możliwość uruchamiania poleceń zarządzania systemem, takich jak Shutdown, Restart i Reload. Ta klasa obejmuje również możliwość manipulowania dialplanem za pomoca poleceń takixh jak DialplanExtensionAdd i DialplanExtensionRemove.
call   - Informacje o kanałach i możliwość ustawienia informacji w bieżącym kanale.
log    - informacje logowania. (Zdefiniowane, ale jeszcze nie używane).
verbose  - pełne informacje. (Zdefiniowane, ale jeszcze nie używane).
agent   - Informacje o kolejkach i agentach i możliwośc dodawania kolejek oraz agentów do kolejek
user   - zezwolenie na wysyłanie i otrzymywanie UserEvent-ów.
config  - możliwośc zapisywania i odczytywania plików konfiguracyjnych.
command  - możliwośc wysyłania poleceń dostępnych w konsoli Asterisk
dtmf   - otrzymywanie zdarzeń DTMF 
reporting - możliwośc otrzymywania informacji o stanie systemu
cdr    - odczytywanie zdarzeń związanych z CDR-ami
dialplan - odbieranie zdarzeń typu NewExten i VarSet events.
originate - zezwolenie na tworzenie nowych połączeń
agi    - wykonywanie poleceń AGI
cc    - obieranie zdarzeń typu Call Completion 
aoc    - wysyłanie i odbieranie wiadomości typu AOC (Advice Of Charge).
test   - Możliwośc odbierania i wysyłania powiadomień typu TestEvent do modułu Asterisk Test Suite. Będzie działać tylko wtedy gdy zdefiniowana jest flaga kompilatora TEST_FRAMEWORK
security - odczytywanie zdarzeń typu security
message  - zezwolenie na wysyłanie wiadomości tekstowych
				
			

4) Zarządzanie usługą Managera

Każda zmiana w pliku konfiguracyjnym manager.conf wymaga przeładowania modułu z poziomu konsoli Asteriska.

				
					asterisk -rx "manager reload"
				
			

Możemy też wyświetlić aktualną konfigurację Managera.

				
					asterisk -rx "manager show settings"
				
			
				
					Global Settings:
----------------
 Manager (AMI):       Yes
 Web Manager (AMI/HTTP):  No
 TCP Bindaddress:      0.0.0.0:5038
 HTTP Timeout (seconds):  60
 TLS Enable:        No
 TLS Bindaddress:      Disabled
 TLS Certfile:       asterisk.pem
 TLS Privatekey:
 TLS Cipher:
 Allow multiple login:   Yes
 Display connects:     Yes
 Timestamp events:     No
 Channel vars:
 Debug:           No

				
			
Listę dostępnych poleceń uzyskamy następująco. (dla wygody wejdziemy w konsolę Asteriska)
				
					asterisk -r
				
			
				
					manager show commands
				
			
				
					pbx*CLI> manager show commands
 Action                    Synopsis
 ------                    --------
 AbsoluteTimeout               Set absolute timeout.
 AgentLogoff                 Sets an agent as no longer logged
 Agents                    Lists agents and their status.
 AGI                     Add an AGI command to execute by
 AOCMessage                  Generate an Advice of Charge mess
 Atxfer                    Attended transfer.
 BlindTransfer                Blind transfer channel(s) to the
 Bridge                    Bridge two channels already in th
 BridgeDestroy                Destroy a bridge.
 BridgeInfo                  Get information about a bridge.
 BridgeKick                  Kick a channel from a bridge.
 BridgeList                  Get a list of bridges in the syst
 BridgeTechnologyList             List available bridging technolog
 BridgeTechnologySuspend           Suspend a bridging technology.
 BridgeTechnologyUnsuspend          Unsuspend a bridging technology.
 CancelAtxfer                 Cancel an attended transfer.
 Challenge                  Generate Challenge for MD5 Auth.
 ChangeMonitor                Change monitoring filename of a c
 Command                   Execute Asterisk CLI Command.
 ConfbridgeKick                Kick a Confbridge user.
 ConfbridgeList                List participants in a conference
 ConfbridgeListRooms             List active conferences.
 ConfbridgeLock                Lock a Confbridge conference.
 ConfbridgeMute                Mute a Confbridge user.
 ConfbridgeSetSingleVideoSrc         Set a conference user as the sing
 ConfbridgeStartRecord            Start recording a Confbridge conf
 ConfbridgeStopRecord             Stop recording a Confbridge confe
 ConfbridgeUnlock               Unlock a Confbridge conference.
 ConfbridgeUnmute               Unmute a Confbridge user.
 ControlPlayback               Control the playback of a file be
 CoreSettings                 Show PBX core settings (version e
 CoreShowChannels               List currently active channels.
 CoreStatus                  Show PBX core status variables.
 CreateConfig                 Creates an empty file in the conf
 DBDel                    Delete DB entry.
 DBDelTree                  Delete DB Tree.
 DBGet                    Get DB Entry.
 DBGetTree                  Get DB entries, optionally at a p
 DBPut                    Put DB entry.
 DeviceStateList               List the current known device sta
 DialplanExtensionAdd             Add an extension to the dialplan
 DialplanExtensionRemove           Remove an extension from the dial
 Events                    Control Event Flow.
 ExtensionState                Check Extension Status.
 ExtensionStateList              List the current known extension
 FAXSession                  Responds with a detailed descript
 FAXSessions                 Lists active FAX sessions
 FAXStats                   Responds with fax statistics
 Filter                    Dynamically add filters for the c
 GetConfig                  Retrieve configuration.
 GetConfigJSON                Retrieve configuration (JSON form
 Getvar                    Gets a channel variable or functi
 Hangup                    Hangup channel.
 IAXnetstats                 Show IAX Netstats.
 IAXpeerlist                 List IAX Peers.
 IAXpeers                   List IAX peers.
 IAXregistry                 Show IAX registrations.
 ListCategories                List categories in configuration
 ListCommands                 List available manager commands.
 LocalOptimizeAway              Optimize away a local channel whe
 LoggerRotate                 Reload and rotate the Asterisk lo
 Login                    Login Manager.
 Logoff                    Logoff Manager.
 MailboxCount                 Check Mailbox Message Count.
 MailboxStatus                Check mailbox.
 MessageSend                 Send an out of call message to an
 MixMonitor                  Record a call and mix the audio d
 MixMonitorMute                Mute / unMute a Mixmonitor record
 ModuleCheck                 Check if module is loaded.
 ModuleLoad                  Module management.
 Monitor                   Monitor a channel.
 MuteAudio                  Mute an audio stream.
 Originate                  Originate a call.
 Park                     Park a channel.
 ParkedCalls                 List parked calls.
 Parkinglots                 Get a list of parking lots
 PauseMonitor                 Pause monitoring of a channel.
 Ping                     Keepalive command.
 PJSIPNotify                 Send a NOTIFY to either an endpoi
 PJSIPQualify                 Qualify a chan_pjsip endpoint.
 PJSIPRegister                Register an outbound registration
 PJSIPShowAors                Lists PJSIP AORs.
 PJSIPShowAuths                Lists PJSIP Auths.
 PJSIPShowContacts              Lists PJSIP Contacts.
 PJSIPShowEndpoint              Detail listing of an endpoint and
 PJSIPShowEndpoints              Lists PJSIP endpoints.
 PJSIPShowRegistrationInboundContactStatuses Lists ContactStatuses for PJSIP i
 PJSIPShowRegistrationsInbound        Lists PJSIP inbound registrations
 PJSIPShowRegistrationsOutbound        Lists PJSIP outbound registration
 PJSIPShowResourceLists            Displays settings for configured
 PJSIPShowSubscriptionsInbound        Lists subscriptions.
 PJSIPShowSubscriptionsOutbound        Lists subscriptions.
 PJSIPUnregister               Unregister an outbound registrati
 PlayDTMF                   Play DTMF signal on a specific ch
 PlayMF                    Play MF digit on a specific chann
 PresenceState                Check Presence State
 PresenceStateList              List the current known presence s
 QueueAdd                   Add interface to queue.
 QueueChangePriorityCaller          Change priority of a caller on qu
 QueueLog                   Adds custom entry in queue_log.
 QueueMemberRingInUse             Set the ringinuse value for a que
 QueuePause                  Makes a queue member temporarily
 QueuePenalty                 Set the penalty for a queue membe
 QueueReload                 Reload a queue, queues, or any su
 QueueRemove                 Remove interface from queue.
 QueueReset                  Reset queue statistics.
 QueueRule                  Queue Rules.
 QueueStatus                 Show queue status.
 QueueSummary                 Show queue summary.
 QueueWithdrawCaller             Request to withdraw a caller from
 Redirect                   Redirect (transfer) a call.
 Reload                    Send a reload event.
 SendText                   Sends a text message to channel.
 Setvar                    Sets a channel variable or functi
 ShowDialPlan                 Show dialplan contexts and extens
 SIPnotify                  Send a SIP notify.
 SIPpeers                   List SIP peers (text format).
 SIPpeerstatus                Show the status of one or all of
 SIPqualifypeer                Qualify SIP peers.
 SIPshowpeer                 show SIP peer (text format).
 SIPshowregistry               Show SIP registrations (text form
 SKINNYdevices                List SKINNY devices (text format)
 SKINNYlines                 List SKINNY lines (text format).
 SKINNYshowdevice               Show SKINNY device (text format).
 SKINNYshowline                Show SKINNY line (text format).
 SorceryMemoryCacheExpire           Expire (remove) ALL objects from
 SorceryMemoryCacheExpireObject        Expire (remove) an object from a
 SorceryMemoryCachePopulate          Expire all objects from a memory
 SorceryMemoryCacheStale           Marks ALL objects in a sorcery me
 SorceryMemoryCacheStaleObject        Mark an object in a sorcery memor
 Status                    List channel status.
 StopMixMonitor                Stop recording a call through Mix
 StopMonitor                 Stop monitoring a channel.
 UnpauseMonitor                Unpause monitoring of a channel.
 UpdateConfig                 Update basic configuration.
 UserEvent                  Send an arbitrary event.
 VoicemailRefresh               Tell Asterisk to poll mailboxes f
 VoicemailUsersList              List All Voicemail User Informati
 VoicemailUserStatus             Show the status of given voicemai
 WaitEvent                  Wait for an event to occur.
				
			

Otrzymamy kilkadziesiąt poleceń, które możemy wykorzystać w praktyce. Składnię konkretnego polecenia, na przykład ping,  uzyskamy wywołując przykładowe polecenie poniżej:

				
					manager show command ping

				
			
				
					[Syntax]
Action: Ping
[ActionID:] <value>

[Synopsis]
Keepalive command.

[Description]
A 'Ping' action will ellicit a 'Pong' response. Used to keep the manager
connection open.

[Arguments]
ActionID
  ActionID for this transaction. Will be returned.

[See Also]
Not available

[Privilege]
<none>

[List Responses]
None

[Final Response]
None

				
			

Po skonfigurowaniu całej usługi, będziemy mogli w konsoli zobaczyć zapytania AMI.

W przypadku zestawienia połączenia celem nasłuchiwania wydarzeń (ang. event) centrali, warto rozważyć założenie dodatkowych filtrów w manager.conf, żeby nieco ograniczyć ilość otrzymywanych informacji.

				
					;eventfilter=Event: Newchannel
;eventfilter=Channel: (PJ)?SIP/(james|jim|john)-
;eventfilter=!Channel: DAHDI/
				
			

Powyższe filtry możesz zastosować globalnie lub do wybranych użytkowników. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji cytowanej na początku.

5) Konfiguracja Managera we FreePBX

FreePBX nie daje nam bezpośredniego dostępu do centrali ale w panelu sterowania na stronie www są opcje umożliwiające konfigurację i zarządzanie Managerem. Zaloguj się do konsoli zarządzającej freePBX i wybierz Settings -> Asterisk Manager Users

Możemy tutaj edytować istniejących użytkowników i ich uprawnienia albo dodać nowego. My tak zrobimy klikając + Add Manager. Otrzymamy ekran jak poniżej, gdzie możemy ustawić parametry, które wcześniej definiowaliśmy w pliku manager.conf

W zakładce Permissions ustawimy uprawnienia do odczytu i zapisu dla danego użytkownika.

Oczywiście po ustawieniu wszystkich parametrów klikamy jeszcze przycisk Apply Config i mamy skonfigurowanego naszego managera we FreePBX

W kolejnych postach omówimy, jak zestawić i realizować zapytania do AMI za pomocą PHP, Node.JS i podobnych…

Jeżeli chciałbyś monitorować wszystko co dzieje się na Twojej centrali wypróbuj nasze autorskie oprogramowanie VOIPERO

Instalacja i konfiguracja zajmuje kilka minut a system jest obecnie udostępniany całkowicie za darmo.

Przeczytaj co potrafi nasz system VOIPERO w zakresie monitorowania na żywo i raportowania systemów VoIP opartych na asterisku.

Właśnie opisany powyżej interfejs managera AMI jest w głównej mierze wykorzystywany w Voipero.

Share this post

Masz pytania lub potrzebujesz oferty?

Skontaktuj się z naszym doradcą.

Popularne wpisy

Powiązane posty

Projekt wystartował!

Monitorowanie i raportowanie Twojego serwera VoIP